top of page

Algemene voorwaarden 

1. begrippen

 

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder; 

A. Derden: iedere (rechts)persoon, niet zijnde Creditmanagement Software BV (hodn Incassotool en Deelbetalingen.nl) of opdrachtgever.

B. Gebruiker: degene die gebruik maakt  (in welke hoedanigheid dan ook) van de Toepassingen.

C. Incassotool en/of Deelbetalingen.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Creditmanagement Software B.V. mede h.o.d.n. Incassotool en Deelbetalingen.nl, statutair gevestigd in Berkel en Rodenrijs en ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 71977015.

D. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met Incassotool en/of Deelbetalingen.nl sluit/sloot/heeft gesloten.

E. Overeenkomst:  de overeenkomst, zijnde het geheel van de afspraken tussen Incassotool/Deelbetalingen.nl en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten, waaronder begrepen deze voorwaarden.

F. Toepassingen: alle mogelijke door Incassotool ter beschikking gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, diensten en/of producten. 

G. Ontoelaatbaar gedrag: gedrag in strijd met de (geest van de) wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en anderszins onbetamelijk gedrag. 

 

Creditmanagement Software BV, Incassotool en deelbetalingen.nl, worden hierna aangeduid met “Incassotool”. 

2.  Overeenkomst en de uitvoering in het algemeen

 

2.1 Incassotool zal zich naar beste kunnen inspannen om de diensten en toepassingen met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten en toepassingen worden uitsluitend uitgevoerd en aangeboden op basis van een inspanningsverbintenis, en dus uitdrukkelijk niet op basis van een resultaatsverbintenis. De Toepassingen bieden  geen garantie dat de vordering door schuldenaar geheel of deels wordt betaald.

2.2 Indien een prestatie gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Incassotool de gebrekkige prestatie binnen redelijke termijn opnieuw mogen uitvoeren, dan wel op andere wijze mogen herstellen. Te harer keuze is Incassotool gerechtigd een vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het factuurbedrag dat Incassotool gebruikelijk maandelijks in rekening brengt voor de betreffende

2.3 Incassotool is gerechtigd om voor  uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening en risico hulppersonen (personeel) en derden in te schakelen.

2.4 Incassotool behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Incassotool nakomt. Onder opschorting door Incassotool wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de opdrachtgever en de gebruikers tot de toepassingen.

2.5 Indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard, is Incassotool gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

3. Toegang en regels t.a.v. het gebruik

 

3.1 De Gebruiker verkrijgt toegang tot de Toepassingen door het ingeven van de gebruikersnaam en het wachtwoord die Incassotool voor de Gebruiker heeft geregistreerd. Het is de Opdrachtgever en de Gebruiker verboden de toegangsgegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn bestemd.

3.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de Toepassingen. Alle handelingen die (onder meer door middel van het gebruik van de toegangsgegevens) herleidbaar zijn tot de Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn verricht door de Opdrachtgever zelf en/of bij de Opdrachtgever werkzame of aan haar gelieerde personen en/of Derden, worden toegerekend aan de Opdrachtgever.

3.3 Door gebruik te maken van de Toepassingen van Incassotool, geeft de Opdrachtgever Incassotool toestemming om in naam van de Opdrachtgever handelingen te verrichten om de openstaande facturen te incasseren. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de opdracht en het tijdig bijwerken van lopende opdrachten, al dan niet door middel van een geautomatiseerd en/of gekoppeld systeem. Incassotool voert de handelingen in beginsel geautomatiseerd uit en gaat hiermee door totdat de Opdrachtgever de status zelf heeft bijgewerkt. Incassotool kan in geen enkel geval verplicht worden tot het accepteren van individuele incasso-opdrachten en kan zonder opgaaf van reden opdrachten weigeren.​​

3.4 De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de voorwaarden en regels/richtlijnen/wetgeving van derden waarvan Incassotool of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.

3.5 Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden de volgende regels.

3.6 De Toepassingen mogen niet worden gebruikt voor de facturatie en/of incasso van  niet-bestaande, gefingeerde, ondeugdelijke dan wel vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis die in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

3.7 indien Incassotool Ontoelaatbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een Gebruiker, is Incassotool gerechtigd om  zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens van de Opdrachtgever en/of Gebruiker te blokkeren, de content en/of andere data te verwijderen en daardoor ook de lopende facturatie- en incassodossiers te beëindigen. Daarbij verliest  Opdrachtgever en/of Gebruiker al zijn of haar rechten met betrekking tot de Toepassingen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Gebruiker recht hebben op schadevergoeding of compensatie. Incassotool heeft in het geval van Ontoelaatbaar gedrag het recht de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen.

3.8 Indien Incassotool enig Ontoelaatbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een Gebruiker, is Incassotool gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verdere voorafgaande waarschuwing en zonder tussenkomst van de rechter. Als minimale schadevergoeding is de Opdrachtgever in dat geval de nog niet door de Opdrachtgever aan Incassotool betaalde vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over het lopende kalenderjaar aan Incassotool verschuldigd. Eventuele betaalde vergoedingen worden niet door Incassotool terugbetaald. Deze bepaling laat onverlet de mogelijkheid voor Incassotool om de volledige schade op de Opdrachtgever te verhalen.​

4.  De Toepassingen en het gebruik

 

4.1 De Opdrachtgever krijgt een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief  is. De hosting van de data wordt verzorgd door Incassotool onder de voorwaarden als vermeld in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

4.2 De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de meest recente versie(s) van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer (maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.

4.5 De Toepassingen worden continu ontwikkeld. Incassotool heeft het recht regelmatig een update te doen. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen van de laatste versies van de Toepassingen. Updates of nieuwe versies worden door de Opdrachtgever en de Gebruiker  verplicht  aanvaard.

4.6 De Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data voor het gebruik van de Toepassingen. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert. Incassotool heeft, om een optimale werking van de Toepassingen te verkrijgen, het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, voor zover Incassotool dat nodig acht, een en ander ter vrije beoordeling van Incassotool. Incassotool zal de vertrouwelijkheid in acht nemen.

4.7 Incassotool kan niet  aan een ieder hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Toepassingen en is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de Opdrachtgever of anderen gebruik maken van bijvoorbeeld  een ander besturingssysteem dan door Incassotool aangegeven, een andere browser dan door Incassotool aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van Incassotool met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen niet naleven, of kunnen naleven.

5. Prijzen, betaling en opeisbaarheid

5.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

5.2. De vergoeding voor het gebruik van de Toepassingen wordt maandelijks gefactureerd. Incassotool heeft het recht de vergoedingen te incasseren door middel van automatische incasso. Opschorting van een verbintenis of verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5.3 Als er een betalingsachterstand is (bijvoorbeeld doordat een automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn), heeft Incassotool het recht het account van de Opdrachtgever te blokkeren. Artikel 3 lid 7 en 8 is hier ook van toepassing. Per e-mail ontvangt de Opdrachtgever instructies over het kunnen voldoen van de betalingsachterstand en wanneer het account van de Opdrachtgever weer geactiveerd wordt.

6. Wijzigingen 

6.1 De Toepassingen van Incassotool zijn doorlopend in ontwikkeling. Incassotool heeft het recht regelmatig  wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Toepassingen aan te brengen.  Incassotool zal de Opdrachtgever over aanpassingen inlichten via de website van Incassotool.

6.2. Incassotool is gerechtigd om de prijzen eenzijdig aan te passen, waarbij de prijswijziging minimaal 40 dagen van tevoren wordt aangekondigd op de website van Incassotool en/of via mail. Deze prijswijzigingen gaan automatisch in.

7. Overmacht 

7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Incassotool naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

7.2 Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Incassotool geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Incassotool niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): (werk)stakingen in het bedrijf van Incassotool, van de Opdrachtgever of van Derden waarvan Incassotool op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Incassotool (waaronder – maar niet uitsluitend – haar bestuurders).

8. Beschikbaarheid van de software en afhankelijkheid van Derden

 

8.1 Hoewel Incassotool al het redelijkerwijs mogelijke daartoe zal doen, kan Incassotool niet garanderen dat de Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen steeds geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever en/of Gebruiker dit wil gebruiken. Incassotool spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar Incassotool dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Incassotool.

8.2 Incassotool is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Incassotool zal zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten de kantooruren.

9. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

9.1 Incassotool is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen, verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Opdrachtgever als bij Derden. Tevens is Incassotool niet aansprakelijk voor fouten van personeel en andere hulppersonen of door Incassotool in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

9.2​ Indien Incassotool wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

9.3 In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag dat Incassotool gebruikelijk rekent aan Opdrachtgever te boven gaan. Uitgangspunt daarbij is dat de hoogte van de factuur behorende bij de maand voorafgaande aan de maand waarin het schadegeval zich voordoet/voordeed, bepaalt wat gebruikelijk is, tenzij die factuur sterk in afwijking blijkt van de voorgaande maanden; alsdan geldt het gemiddelde van die voorgaande maanden. 

9.4 In geval van aansprakelijkheid is Incassotool uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.​

9.5 Incassotool is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

9.6 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Incassotool of haar leidinggevende ondergeschikten.

9.7 De Opdrachtgever vrijwaart Incassotool  voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Incassotool daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg  zou zijn van opzet en/of roekeloosheid aan de zijde van Incassotool en/of haar leidinggevende ondergeschikten. 

10. (Intellectuele) eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven van  Incassotool of van Derde van wie Incassotool het recht heeft verkregen (een deel van) deze diensten of Toepassingen aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Incassotool verleent hierbij aan de Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.

10.2 Indien Incassotool door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Incassotool in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Incassotool.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Deze Overeenkomst, deze algemene en privacy voorwaarden en alle eventuele uit deze Overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank in Breda

12. algemene privacyvoorwaarden

12.1 Indien Opdrachtgever en Incassotool een separate (bewerkers)overeenkomst sluiten of hebben gesloten met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit deze separate (bewerkers)overeenkomst van toepassing. Bij onverenigbaarheid of strijd met bepalingen uit algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de separate (bewerkers)overeenkomst.

12.2 Incassotool verwerkt binnen de Toepassingen uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens. Incassotool wordt in geen geval aangemerkt als verantwoordelijke (in de zin van de Wbp) voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens door de Opdrachtgever worden verwerkt in het kader van het gebruik van de Toepassingen, kan Incassotool enkel en alleen worden aangemerkt als bewerker van persoonsgegevens.

12.3 Opdrachtgever dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de Wbp.

12.4 Incassotool waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy voorwaarden plaatsvindt.

12.5 Indien Incassotool aansprakelijk wordt gesteld door enige partij, waaronder ook worden begrepen overheidsinstanties, zulks in verband met het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst, algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoons-gegevens door de Opdrachtgever,  dan wel wanneer aan  Incassotool om die reden enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Incassotool te vrijwaren en zal Opdrachtgever gehouden zijn om Incassotool alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Incassotool die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.​​

13. Duur, beëindiging en bewaartermijnen

13.1 Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing als Opdrachtgever gebruik maakt van de Toepassingen van Incassotool. 

13.2 Deze privacyvoorwaarden gelden zolang Incassotool, ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt .

13.3 Incassotool kan afwijken van het in 13.1 en 13.2  bepaalde, voor zover ten aanzien van persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.

13.4 De accountgegevens en/of persoonsgegevens die gebruikt worden voor het actueel houden van de volledige accountgegevens mogen door Incassotool minimaal zeven (7) jaar bewaard worden, en langer indien het account nog actief is. Dit laat onverlet dat Incassotool zich het recht 

voorbehoudt om gegevens die voor de uitvoering van de dienst naar het oordeel van Incassotool niet langer relevant zijn te verwijderen.

13.5 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie- en bewaarplicht van de data en persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan Incassotool. De Opdrachtgever dient altijd een eigen kopie (bijv. back-up) van deze data en persoonsgegevens beschikbaar te hebben. Incassotool heeft op dit gebied geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies of de onbereikbaarheid hiervan.

13.6 Voor de overeenkomst geldt een contractduur van onbepaalde tijd. Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Van deze bepaling kan in de overeenkomst worden afgeweken. Na ommekomst van de initieel overeengekomen periode geldt de opzegtermijn  zoals hiervoor omschreven. 

14. Onderwerp, type persoonsgegevens en verwerkingdoeleinden

14.1 Incassotool zal ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken. Incassotool verwerkt in dit verband in ieder geval de volgende persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten van Opdrachtgever: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, factuurgegevens en debiteurgegevens

14.2 Incassotool zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor de in lid 3 van dit artikel vastgestelde verwerkingsdoeleinden.

14.3 Incassotool verwerkt de persoonsgegevens met als doel om:

  • Tot betaling te komen van de door Opdrachtgever via Incassotool aangeboden openstaande posten/bedragen/facturen, dan wel

  • op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat (zodat het onnodig maken van kosten door Opdrachtgever kan worden voorkomen); 

  • een positieve bijdrage te leveren bij het voorkomen van problematische schulden als gevolg van bijvoorbeeld overkreditering, door het aanreiken van softwarematige oplossingen.

  • de diensten als overeengekomen tussen Incassotool en Opdrachtgever uit te kunnen voeren;

14.4De door Incassotool in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkene.

15.  Uitvoering verwerking

 

15.1 Incassotool is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke zij in het kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in deze privacyvoorwaarden genoemde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Opdrachtgever en/of derden is Incassotool uitdrukkelijk niet  verantwoordelijk.

15.2 Incassotool zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van Opdrachtgever en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Incassotool stelt Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

15.3 Incassotool zal de persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever gescheiden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt opslaan en verwerken.​

15.4 Incassotool zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op Incassotool rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, zoals Europese Verordeningen en de Wbp verwerken.

 

 

16.  Beveiliging persoonsgegevens

 

16.1 Incassotool past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

16.2 Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging, frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist is. Incassotool zal daarom de veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen voortdurend evalueren en indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven voldoen aan haar verplichtingen.​​

17.  Meldplicht datalekken & monitoring

 

17.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal Incassotool Opdrachtgever daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.​

17.2 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.

17.3 Opdrachtgever zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. Het is Incassotool niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Incassotool daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.

 

18.  Geheimhouding

18.1 Op alle persoonsgegevens die Incassotool van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

18.2 Incassotool zorgt ervoor dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.

18.3 De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard en het doel van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze privacy voorwaarden, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

19. Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met derden

19.1 Incassotool is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens derden in te schakelen indien dit voor de uit te voeren overeenkomst nodig is. 

19.2 Incassotool draagt ervoor zorg dat de betreffende derde(n) tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor Incassotool in deze privacy voorwaarden. 

19.3 Enkel ten behoeve van het correct uitvoeren van de diensten, schakelt Incassotool Derden in en deelt Incassotool de in opdracht van Opdrachtgever vergaarde persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners en postverwerkers.

19.4 Indien de derde die Incassotool wil inschakelen buiten de EER is gevestigd, waarborgt Incassotool, onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.​

19.5 Incassotool is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde derde(n). In het geval Opdrachtgever Incassotool verzoekt om een specifieke koppeling in een systeem van een derde aan te brengen en Incassotool daarvoor een derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing en is Opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele schade die daaruit  voortvloeit.​

19.6 Incassotool moet medewerking verlenen bij het verstrekken van gegevens op grond van een verzoek, dan wel een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht, dan wel in verband met enige andere wettelijke verplichting om  gegevens  te verstrekken.

 

bottom of page